Citrus Foam

Citrus Foam er et høykonsentrert aktivt skum til bruk som forvask.

PrisNOK139,00 inkl. mva.
På lager
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Citrus Foam er et høykonsentrert aktivt skum til bruk som forvask. Løser effektivt opp smuss og skitt. Har fettløselige egenskaper. Produktet er trygt å bruke på lakk. Angriper ikke keramiske coatinger.

 Produktegenskaper:

- Effektivt smussløser og avfetter

- Trygt for lakk

- Frisk sitruslukt

pH 8 (1% løsning)

pH 12 (100% løsning)

Bruksanvisning:

- Bland ut produktet i henhold til anbefalinger og preferanser for skumtetthet og ønsket effekt

Skumpress PA 1: 8-1: 20

Håndskummer: 1:20 - 1:40

- Påfør skummet jevnt på overflaten med skumkanon og la det ligge i 3-8 minutter, uten å la det tørke på overflaten.

- Skyll grundig under høyt trykk.


 Advarsel:

Ikke bruk produktet i direkte sollys eller på varme overflater. Ikke la produktet tørke ut!

 

H302 - Farlig ved svelging. H315 - Irriterer huden. H318 - Gir alvorlig øyeskade.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler. P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. P301+P330+P331 Ved svelging: Skyll munnen. ikke framkall brekning. P303+P361+P353 Ved hudkontakt (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann. P305+P351+P338 Ved kontakt med øyene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et Giftinformasjonssenter eller lege.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.